„Mixa Nyereményjáték“ játékszabálya – Magyarország

 1. Játékszabályza
  1. A jelen dokumentum tárgya a „Mixa Nyereményjáték“ reklám-akció szabályainak (a továbbiakban csak „szabályzat“) teljes és világos rendezése. A jelen szabályzat az egyetlen dokumentum, amely kötelezően rendezi a fogyasztókat célzó reklámanyagokon feltüntetett játék szabályait. A jelen szabályzat csak a jelen dokumentumhoz tartozó, a jelen dokumentummal egyezően közzétett, írásbeli kiegészítésekkel módosítható.

  A játék szervezője és lebonyolítója:
  L’OREAL Magyarország Kozmetikai Kft.
  1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.
  Cégjegyzékszám: 01-09-268100 (a továbbiakban „Szervező“ vagy „Lebonyolító”)

 2. A játék ideje és helye
  1. A játék 2021.10.13-től 2021.10.20. 24:00-ig, Magyarország területén kerül lebonyolításra a Mixa Hungary Instagram oldalán (a továbbiakban csak „a játék ideje“ és „a játék helye“).
 3. Részvétel a játékban
  1. A játékban csak olyan, Magyarország területén kézbesítési címmel rendelkező, 18 évesnél idősebb, természetes személy vehet részt, akire nem vonatkozik a jelen szabályzat 6.7 cikke szerinti kizárás, aki a játék ideje alatt és helyén a Mixa Hungary Instagram oldal nyereményjátékra felhívó képe alatt kommentben választ ad a „Milyen hatása van a cinknek?” kérdésre és megfelel a jelen szabályzatban feltüntetett további feltételeknek, valamint aki a játék ideje alatt és helyén kommentben megosztja a válaszát és követője a Mixa Hungary Instagram oldalnak és nyilvános profillal rendelkezik.
  2. A résztvevő az Instagram internetes oldalon (a továbbiakban csak „játék oldalai“) regisztrál.
  3. A játékra minden résztvevő csak egyszer regisztrálhat. Minden játékosnak csak az első érvényes pályázata kerül figyelembevételre. A Szervező, illetve a Lebonyolító a Játékból kizárja azt a Játékost, aki a Játékban harmadik személy által létrehozott, illetve működtetett e-mail fiók vagy Instagram profil útján, továbbá harmadik személy adataival vagy nem valós adatokkal regisztrál, illetve vesz részt. Az előbbiekből fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező és a Lebonyolító mindennemű felelősséget kizár
  4. A játékba csak azok a Résztvevők nyernek besorolást – s válhatnak nyertessé – akik a játék összes megadott feltételét teljesítik, és rendben, teljesen végigvezetik a regisztrációs folyamatot, azaz a Mixa Hungary Instagram oldalt követik és a nyereményjátékra felhívó képe alatt választ ad a „Milyen hatása van a cinknek?” kérdésre és a nyereményről szóló értesítésig Instagram profillal rendelkezik és megfelel a jelen szabályzatban feltüntetett további feltételeknek, valamint aki a játék ideje alatt és helyén megosztja a válaszát, követője az oldalnak és nyilvános profillal rendelkezik. A nem teljes regisztráció során feltöltött pályázatok nem vehetnek részt a játékban. A Lebonyolítónak és a Szervezőnek jogában áll bármikor megítélni, hogy az egyes résztvevők teljesítik-e a játék megadott feltételeit.
 4. A játék nyereményei, a játék menete, a nyertes meghatározásának mechanizmusa
  1. Jelen játék főnyereménye 1 db Mixa ajándékcsomag melynek tartalma:
   Anti-Imperfection tisztító maszk
   Anti-Imperfection tisztító arcvíz alkoholmentes
   Anti-Imperfection arctisztító gél
   Anti-Imperfection hidratáló krém

   melynek értéke megközelítőleg 8.000 forint.

  2. Minden résztvevő, közvetlenül a jelen szabályzat 3.2 cikkének értelmében elvégzett regisztrálás után, válaszol a játékkal összefüggő kérdésre melyek a játék oldalain találhatók. A játékban feltett kérdésre adott helyes választ közzé fogjuk tenni a játék oldalain, közvetlenül a játék befejezése után.

   A főnyeremény nyertese azokból a játékosokból fog sorsolással kikerülni, akik a játék ideje alatt, a játék oldalain rendben regisztráltak, teljesítették a játékban való részvétel, jelen szabályzatban megkövetelt feltételeit, helyesen válaszoltak a játékban feltett kérdésre. Abban az esetben, ha kiderül, hogy egy nyertes – e szabályzat alapján bármilyen okból – nem jogosult a nyereményre, a nyertes az a résztvevő lesz újra sorsolás által, aki a játék ideje alatt, a játék oldalain rendben regisztrált, teljesítette a játékban való részvétel, jelen szabályzatban megkövetelt feltételeit, helyesen válaszolt a játékban feltett kérdésre.

 5. A nyeremények átadása a nyerteseknek
  1. A nyertesek neve a nyereményjáték utolsó napját követő munkanapon kerül kihirdetésre a Mixa Hungary Instagram oldalon a nyertesek nevének feltüntetésével, Lebonyolító ad értesítést, amelyben felkéri a nyertest, hogy az ott megjelölt határidőn belül Instagram direkt üzenetben küldje meg a postai elérhetőségüket. A nyereményeket arra a címre kézbesítik, amelyet ebben az e-mail üzenetben adtak meg. Szervező legfeljebb 2 alkalommal kísérli meg értesíteni a nyertest az értesítés napjától számított 3 munkanapon belül. Amennyiben a nyertes az utolsó értesítéstől számított legfeljebb 3 naptári napon belül nem reagál, úgy az a nyertesre nézve jogvesztő, vagyis nem jogosult a továbbiakban a nyeremény átvételére, így a Szervező jogosult a sorrendben következő pótnyertest értesíteni.A Játékosok hozzájárulnak, hogy nyereményre való jogosultság esetén a Szervező a nyereményeket a nyertes neve feltüntetésével Instagramon kizárólag a Játékkal kapcsolatban közzétegye.A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Játékban való részvétel önkéntes.Minden nyertes csak egy nyereményre jogosult.A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán (pl. postaköltség) és adóvonzata kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A nyertes Játékos viseli a további esetlegesen felmerülő egyéb költségeket (pl. a nyeremény átvétele kapcsán felmerülő utazási költséget).A nyeremény átvételével kapcsolatosan kizárólag a nyertesnek ad a Szervező tájékoztatást. Ha a nyeremény átvételéhez a nyertes részéről további információ megadása szükséges, akkor a kérdéseket – válaszadási határidő megjelölésével a Szervező az említett üzenetben teszi fel. Amennyiben a válaszadási határidőig a nyertestől nem érkezik válasz, akkor a Lebonyolító és a Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményt ne adja át.
  2. A nyeremények postán vagy más csomagküldő szolgálattal kerülnek kézbesítésre, legkésőbb a nyereményjáték végétől számított 30 napon belül, melynek költségei a Szervezőt terhelik. Ha a nyereményt a nyertes bármilyen oknál fogva nem veszi át, és azt visszaküldik a feladó címére, a nyeremény tulajdonjoga a Szervező illeti.
 6. Záró rendelkezések
  1. Sem a Rendező, sem pedig a Szervező nem felel az internet hálózat, vagy más elektronikus eszköz közvetítésével történő adatátvitelnél bekövetkezett technikai problémákért. Sem a Rendező, sem pedig a Szervező nem felel a postai kézbesítés késedelméért, vagy annak meghiúsulásáért (pl. elveszett küldemény).
  2. A résztvevő, a játékban való részvétellel, ill. a regisztrálás végrehajtásával kinyilvánítja a játék szabályaival való egyetértését, és vállalja azok maradéktalan betartását. A játék kapcsán keletkező, a jelen szabályzatban nem rendezett jogokra és kötelezettségekre Magyarország a magyar jog alkalmazandó.
  3. A Szervező és a Rendező fenntartja magának a jogot arra, hogy a játék szabályait bármikor módosítsa, ill. a játékot teljesen – indoklás és kártérítés meghatározása nélkül – törölje, továbbá ugyanígy arra, hogy az egyes nyereményeket más, hasonló típusú és értékében megfelelő nyereményekkel helyettesítse. A játék szabályainak bármilyen módosítsa, a játék törlése és egyes nyereményeket más nyereményekkel történő helyettesítse írásban történik, és a játék oldalain közzétételre kerül.
  4. A tárgynyeremények készpénzre vagy más nyereményre nem válthatók át. A Szervező és a Rendező nem felel továbbá semmilyen kárért, amit a résztvevő esetleg a játékban való részvétel, vagy a megszerzett nyeremény által szenved el.
  5. A résztvevő a játékra történt regisztrálással, nyerése esetén hozzájárul ahhoz, hogy személyéről képi vagy audiovizuális felvételek készülhetnek, amelyeket azután, hírközlő eszközökben és a játék Rendezőjének vagy Szervezőjének reklámanyagaiban – a nyertes utónevének és nevének, a nyeremény adatainak és értékének feltüntetésével együtt – közzétehetnek. A résztvevő, a személyéről készített, majd közzétett képi vagy audiovizuális felvételekkel összefüggésben nem léphet fel díjazásra vonatkozó követeléssel, és lemond minden, ennek kapcsán keletkezett vagy keletkezhető anyagi vagy egyéb tulajdonjogi követeléséről.
  6. A jelen játékkal kapcsolatos adatvédelmi nyilatkozatot az 1. sz. melléklet tartalmazza.
  7. Kizárt a játékból a játék Rendezőjének és Szervezőjének minden dolgozója, a játék szervezésében a Rendezővel vagy a Szervezővel másképp együttműködő természetes személyek, valamint a fentebb említett összes személy Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója. Amennyiben egy ilyen kizárt személy a nyertes, a Rendező, a nyereményt – saját belátása szerint – a jelen szabályzat alapján következő, további Résztvevőnek adhatja, ill. más marketing- vagy jótékonysági célokra fordíthatja.
  8. A szervező kijelenti, hogy az Instagram a jelen játékból számára következhető minden kötelezettség alól teljesen felmentett. A jelen Játékot az Instagram semmilyen módon nem támogatja, hagyja jóvá vagy szervezi, illetve az semmilyen más módon nem kapcsolódik az Instagramhoz. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy azok a személyes adatok, amelyeket a Játék során megad, nem az Instagram, hanem a Játék Szervezőjének adatbázisába kerülnek és a 6. pontban meghatározott módon kerülnek felhasználásra
  9. A teljes jelen szabályzat a Google Docs felületén kerül közzétételre. Amennyiben bármely, a jelen játékot bemutató reklámanyagon feltüntetett, rövidített szabályzat és a játék oldalain közzétett, jelen teljes szabályzat szövege között eltérés van, a jelen teljes szabályzat élvez elsőbbséget.

Kelt: Budapest, 2021.10.08.

L’OREAL Magyarország Kozmetikai Kft.

Vessen egy pillantást az Instagram oldalunkra
Mutasd Instagramon
Vásároljon Mixa termékeket a kiválasztott üzletekben