-„Ingyenes Mixa termékminták“ játékszabálya – Magyarország

1. Játékszabályzat

A jelen dokumentum tárgya a „Ingyenes MIXA termékminták“ reklám-akció szabályainak (a továbbiakban csak „szabályzat“) teljes és világos rendezése. A jelen szabályzat az egyetlen dokumentum, amely kötelezően rendezi a fogyasztókat célzó reklámanyagokon feltüntetett játék szabályait. A jelen szabályzat csak a jelen dokumentumhoz tartozó, a jelen dokumentummal egyezően közzétett, írásbeli kiegészítésekkel módosítható.

A játék lebonyolítója:

McCann Erickson Budapest Kft.

1077 Budapest, Wesselényi utca 16.

Cégjegyzékszám: 01-09-061273

(a továbbiakban csak „Lebonyolító”)

A játék szervezője:

L’OREAL Magyarország Kozmetikai Kft.

1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.

Cégjegyzékszám: 01-09-268100 (a továbbiakban csak „Szervező“)


2. A játék ideje és helye

A játék 2017. április 24. 0:00 órától 2017. május 31. éjfélig, Magyarország területén kerül lebonyolításra (a továbbiakban csak „a játék ideje“ és „a játék helye“).


3. Részvétel a játékban

3.1 A játékban csak olyan, Magyarország területén kézbesítési címmel rendelkező, 18 évesnél idősebb, természetes személy vehet részt, akire nem vonatkozik a jelen szabályzat 6.8 cikke szerinti kizárás, aki a játék ideje alatt és helyén a jelen szabályzat 3.2 cikke szerinti módon regisztrál a játék weboldalán ( www.mixa.hu/tesztelje-boret ) a játékban való részvételre és helyes választ ad a „Melyik évben alapították a MIXA-t?” kérdésre.

3.2 A résztvevő a www.mixa.hu/tesztelje-boret internetes oldalon (a továbbiakban csak „játék oldalai“) regisztrál, azzal, hogy teljesen és a valóságnak megfelelően kitölti a játék regisztrációs űrlapját, azaz, a játék oldalain elhelyezett regisztrációs űrlapba beírja:

• utónevét és családi nevét,

• kapcsolati e-mail címét,

3.3 A játékra minden résztvevő csak egyszer regisztrálhat. Minden játékosnak csak az első érvényes pályázata kerül figyelembe vételre. A Szervező, illetve a Lebonyolító a Játékból kizárja azt a Játékost, aki a Játékban harmadik személy által létrehozott, illetve működtetett e-mail fiók útján, továbbá harmadik személy adataival vagy nem valós adatokkal regisztrál, illetve vesz részt. Az előbbiekből fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező és a Lebonyolító mindennemű felelősséget kizár.

3.4 A játékba csak azok a Résztvevők nyernek besorolást – s válhatnak nyertessé – akik a játék összes megadott feltételét teljesítik, és rendben, teljesen végigvezetik a regisztrációs folyamatot, azaz kitöltik a kért összes regisztrációs adatot és helyes választ ad a „Melyik évben alapították a MIXA-t?” kérdésre. A nem teljes regisztráció során feltöltött pályázatok nem vehetnek részt a játékban. A Lebonyolítónak és a Szervezőnek jogában áll bármikor megítélni, hogy az egyes résztvevők teljesítik-e a játék megadott feltételeit.


4. A játék nyereményei, a játék menete, a nyertes meghatározásának mechanizmusa

4.1 A jelen játék nyereménye 2017. április 24. 0:00 órától három óránként (a továbbiakban játékszegmens) 3 db Mixa termékmintából álló csomag. A játék során összesen 312 db termékminta-csomag kerül kiosztásra a jelentkezők között:

MIXA HYALUROGEL SACHET 1ml

MIXA CC CREAM SACHET 1ml

MIXA RICH OIL SACHET 1ml

4.2 A nyeremény nyertese az a résztvevő lesz, aki a játék ideje alatt, a játék oldalain rendben regisztrált, teljesítette a játékban való részvétel, jelen szabályzatban megkövetelt feltételeit, és regisztrációját követően a Játékoldalon feltett „Melyik évben alapították a MIXA-t?”kérdésre az játékszegmens keretében a leggyorsabban válaszol a résztvevők közül.

Abban az esetben, ha kiderül, hogy egy nyertes – e szabályzat alapján bármilyen okból – nem jogosult a nyereményre, a nyertes az a résztvevő lesz, aki a játék ideje alatt, a játék oldalain rendben regisztrált, teljesítette a játékban való részvétel, jelen szabályzatban megkövetelt feltételeit, és helyes válasza gyorsaságban az utolsó nyertes válaszát követi.“


5. A nyeremények átadása a nyerteseknek

5.1 A nyertesek neve a nyereményjáték utolsó napját követő munkanapon kerül kihirdetésre www.mixa.hu/tesztelje-boret a nyertesek nevének feltüntetésével. A nyertesekkel a Szervező e-mailen keresztül is kapcsolatba lép, amelyben felkéri őket, hogy adják meg postai elérhetőségüket, amelyre a Szervező a nyereményt kézbesíti. Szervező legfeljebb 2 alkalommal kísérli meg értesíteni a nyertest az értesítés napjától számított 3 munkanapon belül. Amennyiben a nyertes az utolsó értesítéstől számított legfeljebb 3 naptári napon belül nem reagál, úgy az a nyertesre nézve jogvesztő, vagyis nem jogosult a továbbiakban a nyeremény átvételére, így a Szervező jogosult a sorrendben következő pótnyertest értesíteni.

A Játékosok hozzájárulnak, hogy nyereményre való jogosultság esetén a Szervező a nyereményeket a nyertes neve feltüntetésével www.mixa.hu/tesztelje-boret kizárólag a Játékkal kapcsolatban közzétegye.

A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Játékban való részvétel önkéntes.

Minden nyertes csak egy nyereményre jogosult.

A nyeremény átvételével kapcsolatosan kizárólag a nyertesnek ad a Szervező tájékoztatást. Ha a nyeremény átvételéhez a nyertes részéről további információ megadása szükséges, akkor a kérdéseket – válaszadási határidő megjelölésével a Szervező az említett üzenetben teszi fel. Amennyiben a válaszadási határidőig a nyertestől nem érkezik válasz, akkor a Lebonyolító és a Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményt ne adja át.

A nyeremények postán vagy más csomagküldő szolgálattal kerülnek kézbesítésre, legkésőbb a nyereményjáték végétől számított 30 napon belül, melynek költségei a Szervezőt terhelik. Ha a nyereményt a nyertes bármilyen oknál fogva nem veszi át, és azt visszaküldik a feladó címére, a nyeremény tulajdonjoga a Szervező illeti.

5.2. A Szervező fenntartja továbbá magának a jogot arra, hogy azt a résztvevőt, akinél a játék eredményét befolyásolni képes – akár harmadik személy közvetítésével is – csaló, tisztességtelen, vagy jó erkölcsbe ütköző eljárás alapos gyanúja merül fel, a játékból kizárja. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ne ítélje meg, vagy ne adja ki a nyereményeket, amennyiben kétségek merülnek fel a játék szabályainak, a nyertes részéről történt megszegése, vagy a résztvevő bármilyen jó erkölcsbe ütköző eljárása esetén.

5.3 Amennyiben a nyertes megtagadja a nyeremény átvételét, vagy bebizonyosodik, hogy, nem elégíti ki a jelen játék szabályzatát, elveszti a nyereményre vonatkozó jogosultságát, s azt a Szervező – saját mérlegelése alapján – a jelen szabályzat szerint, sorrendben következő Résztvevőknek adhatja, ill. marketing- vagy jótékonysági célokra használhatja fel. Ugyanígy fog eljárni a Szervező abban az esetben, ha a nyertessel ismételten (legalább kétszer) nem sikerül a regisztrációs űrlapon feltüntetett kapcsolati e-mailen vagy telefonszámon – olyan módon, hogy az egyes megkeresések között legalább 3 nap telik el – kapcsolatba lépni, és/vagy ez a nyertes, a nyeremény átvételére történő felkérést követő 3 napon belül, bármilyen okból, nem reagál.


6. Záró rendelkezések

6.1 Sem a Szervező, sem pedig a Lebonyolító nem felel az internet hálózat, vagy más elektronikus eszköz közvetítésével történő adatátvitelnél bekövetkezett technikai problémákért. Sem a Szervező, sem pedig a Lebonyolító nem felel a postai kézbesítés késedelméért, vagy annak meghiúsulásáért (pl. elveszett küldemény).

6.2 A résztvevő, a játékban való részvétellel, ill. a regisztrálás végrehajtásával kinyilvánítja a játék szabályaival való egyetértését, és vállalja azok maradéktalan betartását. A játék kapcsán keletkező, a jelen szabályzatban nem rendezett jogokat és kötelezettségeket Magyarország jogi előírásai szabályozzák.

6.3 A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a játék szabályait bármikor módosítsa, ill. a játékot teljesen – indoklás és kártérítés meghatározása nélkül – törölje, továbbá ugyanígy arra, hogy az egyes nyereményeket más, hasonló típusú és értékében megfelelő nyereményekkel helyettesítse. A játék szabályainak bármilyen módosítsa, a játék törlése és egyes nyereményeket más nyereményekkel történő helyettesítse írásban történik, és a játék oldalain közzétételre kerül.

6.4 A játékban való részvétel, vagy a tárgynyeremények helyett pénzbeni teljesítés kikényszerítése nem lehetséges. A résztvevő nem jogosult tárgynyeremény-cserét követelni.

Amennyiben a nyereményt a hatályos jogszabályok értelmében adó terheli, a Szervező azt megfizeti. A nyereménnyel kapcsolatos minden további költség a nyertest terheli.

A Szervező nem felel továbbá semmilyen kárért, amit a résztvevő esetleg a játékban való részvétel, vagy a megszerzett nyeremény által szenved el.

6.5 A résztvevő a játékra történt regisztrálással, nyerése esetén hozzájárul ahhoz, hogy személyéről képi vagy audiovizuális felvételek készülhetnek, amelyeket azután, hírközlő eszközökben és a játék Szervezőjének vagy Lebonyolítójának reklámanyagaiban – a nyertes utónevének és nevének, a nyeremény adatainak és értékének feltüntetésével együtt – közzétehetnek. A résztvevő, a személyéről készített, majd közzétett képi vagy audiovizuális felvételekkel összefüggésben nem léphet fel díjazásra vonatkozó követeléssel, és lemond minden, ennek kapcsán keletkezett vagy keletkezhető anyagi vagy egyéb tulajdonjogi követeléséről.

6.6 A résztvevő, a játékra történt regisztrálással hozzájárul ahhoz, hogy megadott személyi adatait, a regisztrációban szerepelő kiterjedésben – nyerés esetén – a szóban forgó nyereményre és annak értékére, valamint a nyertes kézbesítési címére vonatkozó adatokat, a Szervező, mint adatkezelő kezelje és – esetleg a Lebonyolító, mint adatfeldolgozó közvetítésével – feldolgozza. Ugyanez vonatkozik a nyertes képi vagy audiovizuális felvételeire is, amelyeket a Szervező a játék során vagy befejezése után készít a résztvevőről (a továbbiakban csak „személyes adatok“). A személyes adatok megadása önkéntes. Az adatok az adatfeldolgozón kívül harmadik személynek nem kerülnek átadásra és részükre nem válnak hozzáférhetővé. Az adat-kezelés célja a jelen játék lebonyolítása, nyertes Résztvevő esetén az adókezelés, a játék eredményeinek – hírközlő eszközökben és a játék Szervezőjének vagy Lebonyolítójának reklámanyagaiban történő – közzététele, mégpedig a játék befejezését és a játékból származó követelések rendezését követő egy évre. Amennyiben ehhez a Résztvevő külön kifejezetten hozzájárult személyes adatai –utónév, név, cím (ide értve a kapcsolati e-mail címet is) üzleti vagy szolgáltatási ajánlatok tételére, elektronikus eszközök segítségével történő, üzleti közlemény-küldés céljára is felhasználhatóak, mégpedig a jelen játék befejezésétől számított 5 év időtartamra.

6.7 A személyes adatok feldolgozása automatikusan, elektronikus formában történik. A résztvevő tudomásul veszi továbbá, hogy megilletik az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott jogosultságok. A résztvevő a személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulást – a Szervező vagy Lebonyolító címén – térítésmentesen, bármikor visszavonhatja (a feldolgozásához adott hozzájárulás visszavonása esetén, a személyes adatokat törlik, vagy más módon semmisítik meg), jogában áll személyes adataihoz hozzáférni (ide értve az azok kiterjedésére és feldolgozásának céljára vonatkozó adatokat, valamint a forrásukról szóló összes elérhető információt), azokat javítani, a helytelen személyes adatokat kiegészíteni letiltani, azok megsemmisítését kérni, stb. Az iránti kétség esetén, hogy a személyes adatok feldolgozása a résztvevő magán- vagy személyes életének védelmével ellentétes, vagy törvénybe ütközik, a résztvevő kérheti a Szervezőt, vagy Lebonyolítót a hibás állapot magyarázatára és haladéktalan elhárítására, ill. közvetlenül fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, valamint igényét bíróság előtt érvényesítheti. Az adatkezelés regisztrációs száma: NAIH-63554/2013.

6.8 Kizárt a játékból a játék Szervezőjének és Lebonyolítójának minden dolgozója, a játék szervezésében a Szervezővel vagy a Lebonyolítóval másképp együttműködő természetes személyek, valamint a fentebb említett összes személy Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója. Amennyiben egy ilyen kizárt személy a nyertes, a Szervező, a nyereményt – saját belátása szerint – a jelen szabályzat alapján következő, további Résztvevőnek adhatja, ill. más marketing- vagy jótékonysági célokra fordíthatja.

6.9 A teljes jelen szabályzat a játék www.mixa.hu/tesztelje-boret kerül közzétételre. Amennyiben bármely, a jelen játékot bemutató reklámanyagon feltüntetett, rövidített szabályzat és a játék oldalain közzétett, jelen teljes szabályzat szövege között eltérés van, a jelen teljes szabályzat élvez elsőbbséget.

Kelt: Budapest, 2017. április __.

Vessen egy pillantást az Instagram oldalunkra
Mutasd Instagramon
Vásároljon Mixa termékeket a kiválasztott üzletekben